سورس اندروید اولین و معتبرترین مارکت سورس کدهای اندروید در ایران

سورس اندروید، بازاری بزرگ و درآمدزا برای توسعه دهندگان اندروید، فرصتی عالی برای راه اندازی انواع کسب و کار های مختلف با پایین ترین هزینه

انجمن سورس اندروید

موقعیت در انجمن

سورس کد نمایش یک اعلان

عبارت
public void displayTray(String matn,long spac) {
  NotificationManager mNotifyManager = (NotificationManager) getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);
  NotificationCompat.Builder mBuilder = (NotificationCompat.Builder)
      new NotificationCompat.Builder(getApplicationContext())
          .setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher)
          .setContentTitle("تیتر")
          .setContentText("متن");
  Intent resultIntent = new Intent(getApplicationContext(), MainActivity.class); //to open an activity on touch notification
  PendingIntent resultPendingIntent = PendingIntent
      .getActivity(getApplicationContext(), 0, resultIntent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);
  mBuilder.setContentIntent(resultPendingIntent);
  Notification notification = mBuilder.build();
  notification.flags |= Notification.FLAG_AUTO_CANCEL;
  mNotifyManager.notify(1, notification);
}

شبکه های اجتماعی

تعداد کاربران 6145 عدد
تعداد محصولات 336 عدد
تعداد نوشته ها 10 عدد